Ruszył PhotonHub Europe – kompleksowe wsparcie we wdrażaniu technologii fotonicznych w przemyśle europejskim dla małych i średnich przedsiębiorstw

17 marca 2021

PhotonHub Europe ma być nowym ogólnoeuropejskim centrum innowacji cyfrowych w dziedzinie fotoniki.

Z unijnego programu Horyzont 2020 „Cyfryzacja i transformacja europejskiego przemysłu i usług” Centrum PhotonHub Europe otrzymało 19 mln euro dofinansowania. Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki bierze udział w tym międzynarodowym projekcie.  Rozwój technologii fotonicznych jest jednym z istotnych elementów transformacji cyfrowej w kluczowego kierunku dla działalności Łukasiewicza.

Na zdjęciu: Wytwarzanie mikrostrukturalnego włókna laserowego z preformy strukturalnej na wieży światłowodowej – Zakład Szkieł, Łukasiewicz-IMIF.


Rozwój technologii cyfrowych powoduje globalne zmiany społeczne oraz gospodarcze. Jednym z niekorzystnych skutków transformacji cyfrowej jest zmniejszenie udziału przemysłu europejskiego w globalnym rynku. Aby wspomóc rozwój przemysłu opartego na najnowszych technologiach Unia Europejska sfinansuje, w ramach programu H2020 Photonics Digital Innovation Hub, projekt PhotonHub Europe , którego celem jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom europejskim możliwości rozwoju poprzez kompleksowe wspieranie ich w wykorzystaniu najnowszych technologii fotonicznych i dostęp do funduszy przeznaczonych na rozwój innowacji. PhotonHub Europe chce stworzyć ponad 1000 nowych miejsc pracy w obszarze zaawansowanych technologii i uzyskać około miliarda euro sprzedaży do 2025 roku we wspieranych firmach wykorzystujących zaoferowane w projekcie technologie.

Konsorcjum utworzyły grupy badawcze wybrane z najlepszych europejskich jednostek naukowo-badawczych oferujące portfolio kluczowych kompetencji w dziedzinie fotoniki oraz organizacje otoczenia biznesu m.in. klastry branżowe oraz finansowe, które będą stanowić pomost między biznesem a nauką oraz pomogą opracowywać i finansować komercjalizację innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Konsorcjum składa się z 29 jednostek badawczych i technologicznych oraz 24 organizacji otoczenia biznesu. W tym prestiżowym gronie znajdują się reprezentujące polskie jednostki badawcze Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Politechnika Warszawska.

Rola Łukasiewicz-IMiF

Do portfolio kluczowych technologii oferowanych przez PhotonHub Europe wybrano technologie światłowodowe i mikrooptyczne rozwijane przez zespół prof. Ryszarda Buczyńskiego z Zakład Szkieł Łukasiewicz-IMIF. Zespół posiada infrastrukturę i kompetencje w zakresie syntezy szkieł specjalnych, wytwarzania elementów optyki światłowodowej (obrazowody, światłowody mikro- i nanostrukturalne), mikrooptyki gradientowej, prototypowania elementów optycznych metodą ‘hot embossing’ oraz opracowania nowych komponentów fotonicznych (m.in. źródła supercontinuum, czujniki gazów, detektory frontu falowego Shacka-Hartmanna, układy optofluidyczne i laserowe). Grupa badawcza Łukasiewicz – IMIF będzie brała udział w realizacji zadań 2 platform technologicznych: Systemy i komponenty fotoniczne w wolnej przestrzeni, Polimerowe i szklane światłowody specjalne oraz urządzenia światłowodowe.

Udział w projekcie PhotonHub Europe pozwala nam brać rzeczywisty udział w transformacji przemysłu europejskiego, w rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się firmy wprowadzajcie rozwiązania fotoniczne do swoich produktów i jednocześnie wprowadzać na rynek nasze pomysły. To korzystne dla obu stron. Przedsiębiorcy europejscy dostają dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i naukowych, które jeszcze nie opuściły laboratoriów, a naukowcy inspiracje do prowadzenia dalszych badań. Dla nas jest to szansa na nawiązanie kontaktów i współpracę z innowacyjnymi europejskimi firmami oraz sposobność do komercjalizacji naszych rozwiązań. Wyzwania stawiane przez firmy wymagają zazwyczaj udziału więcej niż jednego zespołu. To daje nam dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy z innymi czołowymi zespołami badawczymi w Europie o kompetencjach komplementarnych do naszych. – podkreśla prof. Ryszard Buczyński.

Projekt rozpoczął się 1 styczna 2021, a na jego realizacje przewidziano 4 lata. Ze względu na swoje kompetencje Instytut ma szansę stać się jednym z ważniejszych partnerów wsparcia technologicznego w projekcie PhotonHub Europe. – Liczymy, że uda nam się skomercjalizować niektóre z rozwiązań dotyczące w szczególności nowych rodzajów światłowodów i platform czujnikowych oraz pozyskać nowych parterów biznesowych. – dodaje prof. R. Buczyński.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://photonhub.eu