Grupa Badawcza Fotonika Podczerwieni o złocie i laserach w „MDPI”

3 stycznia 2022

W artykule “In-Depth Experimental Analysis of Influence of Electroplated Gold Thickness on Thermal and Electro-Optical Properties of mid-IR AlInAs/InGaAs/InP Quantum Cascade Lasers” nasi naukowcy z Grupy Badawczej Fotonika Podczerwieni zbadali wpływ grubości galwanicznego złota na właściwości cieplne i elektrooptyczne kwantowych laserów kaskadowych (QCL), opartych na związkach AlInAs/InGaAs/InP, emitujacych w zakresie średniej podczerwieni.

Efekty?

Zwiększenie grubości warstwy galwanicznego złota znacznie obniża temperaturę obszaru aktywnego (AR) lasera. Ponadto taka warstwa poprawia kluczowe parametry urządzenia – zmniejsza gęstość jego prądu progowego oraz zwiększa moc emitowanej przez niego wiązki.

Charakterystyka mikro-ramanowska wykazała, że naprężenia wprowadzane przez warstwę galwanicznego złota na warstwę InP (cladding) przyjmują wartości znacznie poniżej krytycznych dla wytwarzania struktur.

Więcej w artykule.