Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Instytutu:

Regulamin organizacyjny Instytutu – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 42/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

Regulamin organizacyjny Instytutu – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 18/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki – nieaktualny


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

tel.: +48 (22) 548-78-16
NIP: 521-391-06-80
REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821

1 paź­dzier­nika 2020 roku na mocy Uchwały Nr 10/2020 Rady Cen­trum Łuka­sie­wicz (z dnia 18 wrze­śnia 2020 r.) nastą­piło połą­cze­nie dwóch insty­tu­tów Sieci Badaw­czej Łuka­sie­wicz: Insty­tutu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej (Łuka­sie­wicz – ITE) oraz Insty­tutu Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych (Łuka­sie­wicz – ITME). W wyniku połą­cze­nia utwo­rzony został Insty­tut Mikro­elek­tro­niki i Foto­niki (Łukasiewicz-IMiF). Połą­cze­nie insty­tu­tów Sieci, nastą­piło w spo­sób okre­ślony w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badaw­czej Łuka­sie­wicz.


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:
Statut Łukasiewicz-IMiF – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 2/20 z dnia 23 października 2020 w sprawie: statutu instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:
Regulamin organizacyjny Instytutu – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 18/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:
Dyrektor Instytutu
dr inż. Bolesław KOŁODZIEJCZYK
Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Stopień naukowy doktora uzyskał na Dublin City University. Członek RICS i certyfikowany konsultant ds. zarządzania. Posiada duże doświadczenie w biznesie: pracował w firmach doradczych i funduszach inwestycyjnych, oraz dorobek naukowy pozwalający na zrozumienie fundamentów nowoczesnych technologii. Doświadczenie naukowe zdobywał, pracując w zagranicznych jednostkach badawczych. Dzięki najlepszych trenerom Dale Carnegie posiada szeroki zakres miękkich kompetencji menedżerskich. W Łukasiewicz-IMiF od grudnia 2020 r.


Zastępca Dyrektora ds. badawczych
dr inż. Piotr GUZDEK
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie na stanowisku asystenta, następnie przechodził poszczególne szczeble kariery od kierownika laboratorium i zakładu badawczego do Zastępcy Dyrektora ds. oddziału. Kierował pięcioma projektami badawczymi, uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów, w tym projektów POIG, POIR i FP7. Współautor ponad 60 publikacji naukowych z listy JCR oraz 4 patentów. Od października 2020 r. jest Zastępcą Dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz-IMiF.


Zastępca Dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
mgr Witold SYRWID
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień magistra w dziedzinie finansów zdobył na University of London. Ukończył Program Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem ACCA od 2005r. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w środowisku międzynarodowym, łącząc działalność finansowo- księgową ze sprawozdawczością międzynarodową, skierowaną do zagranicznych właścicieli firm. Pełnił funkcje Głównego Księgowego, a następnie Dyrektora Finansowego Hotelu Bristol w Warszawie. Jako Dyrektor Finansowy oraz członek zarządu w firmy Cushman & Wakefield Polska uczestniczył w procesach kształtowania i implementacji strategii firmy. W Łukasiewicz-IMiF od grudnia 2020 r.


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:

Prezydium Rady:

Przewodniczący Rady:
dr inż. Janusz Noga

Prezes Zarządu Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

Z-ca Przewodniczącego Rady:
dr hab. inż. Anna Szerling
Lider Grupy Badawczej Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate, Łukasiewicz-IMiF

Sekretarz Rady:
dr inż. Dariusz Szmigiel
Lider Grupy Badawczej Technologia krzemowa i systemy sensorowe, Łukasiewicz-IMiF


Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński
Lider Grupy Badawczej Materiały fotoniczne, Łukasiewicz-IMiF

dr inż. Tymoteusz Ciuk
Lider Grupy Badawczej Grafen i kompozyty, Łukasiewicz-IMiF

mgr inż. Remigiusz Czerniej, MBA
Inwestor ExeMed Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Grudzień
Prezes Zarządu Lars Lighting Sp. z o.o.

dr hab. Krzysztof Kluza
Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.

mgr inż. Wiktor Kuncewicz
Zastępca Szefa Biura Opracowań Specjalnych WB Electronics System S.A.

dr hab. Paweł Mielcarz
Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego – Kierownik Katedry Finansów

dr inż. Adam Piotrowski
Prezes VIGO System S.A.

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, MBA
Profesor w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Kamil Pierściński
Lider Grupy Badawczej Fotonika podczerwieni, Łukasiewicz-IMiF

mgr inż. Adam Sitnik
Prezes Zarządu DACPOL Sp. z o.o.

dr hab. inż. Agata Skwarek
Lider Grupy Badawczej Technologia LTCC i elektronika drukowana, Łukasiewicz-IMiF


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:
Struktura organizacyjna Instytutu – wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 18/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:

W Łukasiewicz-IMiF dane oso­bowe prze­twa­rzane są w opar­ciu o prze­pisy Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) oraz prze­pisy kra­jowe.
W spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych należy kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl.

Infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych w Ł-IMiF.

Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.

Ustawa o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.

Klau­zula infor­ma­cyjna dla osoby ubie­ga­ją­cej się o zatrud­nie­nie w Ł-IMiF oraz zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:
O Ś W I A D C Z E N I E

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Łukasiewicz-IMiF znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem:

/L-IMiF/SkrytkaESP


Wprowadził: Angelina Sielewicz
Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 11:45
Ostatnio zmodyfikowany 17 stycznia 2023, 09:10
Zmodyfikowany przez: Angelina Sielewicz
Link do poprzedniej wersji:

redaktor:   Jerzy Kątcki
telefon:     22 548 77 66
e-mail:      jerzy.katcki@imif.lukasiewicz.gov.pl