PREDOM – laboratoria badawcze, certyfikacja sprzętu elektronicznego, ocena zgodności

PREDOM to jedno z największych laboratoriów badających wyroby elektryczne i elektroniczne w Polsce.

Od 40 lat prowadzimy badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych. Badamy sprzęt AGD, sprzęt gazowy, elektronarzędzia, sprzęt elektroniczny, medyczny,   oświetlenie oraz urządzenia techniki biurowej i informatycznej.

Dlaczego PREDOM?

Szybkie terminy wykonania i konkurencyjne ceny: W Predom niezwłocznie przystępujemy do realizacji powierzonych badań, oferując dogodne ceny i pewność dotrzymania terminów.

Wykwalifikowana kadra z wieloletnią praktyczną znajomością prowadzenia badań i oceny zgodności: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań oraz oceny zgodności.

Nowoczesna aparatura badawcza: Dysponujemy najnowszą technologią i aparaturą badawczą, co pozwala nam zapewnić wysoką jakość naszych usług oraz precyzyjne wyniki badań.

Rzetelność, przestrzeganie zasad bezstronności i poufności: Jesteśmy zobowiązani do zachowania bezstronności w działalności laboratoryjnej oraz zapewniania naszym Klientom pełnej rzetelności i poufności w procesie badań.

Akredytacje europejskie: Posiadamy europejskie akredytacje, które potwierdzają naszą wiarygodność i zdolności do wykonywania badań na najwyższym poziomie zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Wybierając PREDOM, otrzymujecie kompleksową i profesjonalną obsługę, która spełni Wasze najwyższe oczekiwania.

PREDOM-ulotka_1

Oferta w skrócie

 • Ocena zgodności wyrobów
 • Badania wyrobów
 • Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania: ENEC, ENEC+, CCA, CCA-EMC, B, CE, IECEE CB
 • Pracownia badań AGD, sprzętu gazowego i elektronarzędzi
 • Pracownia badań sprzętu elektronicznego, medycznego i oświetlenia oraz urządzeń techniki biurowej i informatycznej
 • Pracownia Badań kompatybilności elekromagnetycznej EMC i RED
 • Laboratorium Metrologiczne

FAQ

Wiele zależy od zakresu działań konkretnego laboratorium, a to może obejmować różnorodne sfery, takie jak ocena bezpieczeństwa, badanie kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej oraz poziomu hałasu.

Dla przykładu laboratoria metrologiczne przeprowadzają pomiar i wzorcowanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi standardami. Czy wiecie, że biuro metrologii działające w ramach Centrum Badań i Certyfikacji Predom jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i współpracuje z Głównym Urzędem Miar.

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag zlokalizowane w Sevres pod Paryżem stanowi punkt odniesienia, stąd popularne jest powiedzenie w języku potocznym „jak wzorzec z Sevres”, które oznacza pełną zgodność z normą.

Certyfikat stanowi potwierdzenie zgodności wyrobu z określonymi standardami, jakością produktu oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników. Istnieją grupy produktów, które muszą posiadać certyfikat, aby móc być legalnie wprowadzone na rynek. Przykładem takiej kategorii produktów jest elektronika użytkowa. Dlaczego zatem jest konieczny certyfikat? Kiedy konieczna jest certyfikacja?

W celu ułatwienia handlu w ramach Unii Europejskiej, przepisy dotyczące produkcji sprzętu elektronicznego zostały ujednolicone dla wszystkich państw członkowskich. Dowodem zgodności z tymi przepisami jest umieszczenie na produkcie unijnego znaku CE, co pozwala na sprzedaż tego produktu w ramach wspólnoty.

W przypadku urządzeń elektrycznych, istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, co wymaga przestrzegania unijnych dyrektyw. Te dyrektywy obejmują kwestie związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, produkcją urządzeń pracujących w określonych zakresach napięć oraz stosowaniem bezpiecznych substancji.

Dla przykładu, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia (LVD) dotyczy urządzeń pracujących w zakresie napięć od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego. Jednak niektóre urządzenia, takie jak urządzenia medyczne, liczniki energii elektrycznej, wtyczki i gniazdka elektryczne oraz specjalistyczny sprzęt badawczy, są wyłączone z jej zakresu.

Dyrektywa RoHS określa dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji chemicznych, takich jak rtęć i ołów, i dotyczy szerokiej gamy produktów, takich jak sprzęt AGD, zabawki, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy, oświetlenie, elektronarzędzia i wyroby medyczne.

Proces uzyskania certyfikatu obejmuje przeprowadzenie oceny zgodności z normami europejskimi i jest prowadzony przez niezależne jednostki, takie jak Biuro Certyfikacji Predom, które muszą posiadać akredytację. To tutaj odbywają się badania produktów AGD i sprzętu elektronicznego.

Certyfikat zgodności z normami UE jest przyznawany jedynie wtedy, gdy produkt spełnia obowiązujące wymagania. Producent jest również zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji technicznej przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu na rynek.

W przypadku badań sprzętu AGD, sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektronicznych, istnieje również możliwość uzyskania certyfikatów, takich jak certyfikat ENEC potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania oraz certyfikat ENEC+ potwierdzający funkcjonalność wyrobów oświetleniowych. Zanim certyfikat zostanie przyznany, każde urządzenie przechodzi badania laboratoryjne w pracowni badań sprzętu elektronicznego oraz kontrolę w zakładzie produkcyjnym.

W PREDOM posiadamy biuro certyfikacji, a nasze usługi są akredytowane. Na czym polega różnica między tymi pojęciami? Certyfikacja i akredytacja to dwa różne procesy oceny i potwierdzania zgodności z określonymi standardami lub wymaganiami. Oto główne różnice między nimi:

 1. Cel:
  • Certyfikacja: Certyfikacja jest procesem, w którym niezależna trzecia strona (często nazywana jednostką certyfikującą) potwierdza, że produkt, usługa lub system spełnia określone standardy lub wymagania. Certyfikacja zwykle dotyczy konkretnego produktu lub usługi.
  • Akredytacja: Akredytacja jest procesem oceny organizacji lub jednostki, np. laboratorium badawczego, agencji certyfikującej lub uczelni. Akredytacja potwierdza, że organizacja jest zdolna do wykonywania określonych zadań i spełnia międzynarodowe standardy jakości.
 2. Obszar zastosowania:
  • Certyfikacja: Certyfikacja może dotyczyć różnych produktów, usług lub systemów, takich jak produkty spożywcze, elektronika, usługi informatyczne, systemy zarządzania jakością, itp.
  • Akredytacja: Akredytacja dotyczy organizacji lub jednostek, takich jak laboratoria, jednostki certyfikujące, uczelnie, instytucje finansowe, itp.
 3. Proces oceny:
  • Certyfikacja: W procesie certyfikacji jednostka certyfikująca przeprowadza audyt, testy lub oceny produktów/usług w celu potwierdzenia zgodności z określonymi standardami. Jeśli produkt lub usługa spełnia te standardy, otrzymuje certyfikat.
  • Akredytacja: W przypadku akredytacji organ akredytacyjny ocenia zdolność organizacji do spełniania określonych standardów jakości. Organ ten nie ocenia produktów lub usług, ale raczej procesy i procedury organizacji.
 4. Wydawanie dokumentów:
  • Certyfikacja: W przypadku certyfikacji organizacja otrzymuje certyfikat, który potwierdza, że jej produkt lub usługa spełnia określone standardy.
  • Akredytacja: Po zakończeniu procesu akredytacji organizacja otrzymuje oficjalne potwierdzenie swojej zdolności do wykonywania określonych działań zgodnie z międzynarodowymi standardami.

W skrócie, certyfikacja dotyczy produktów/usług, podczas gdy akredytacja ocenia zdolność organizacji do spełniania standardów jakości. Oba procesy odgrywają istotną rolę w zapewnianiu jakości, zgodności i wiarygodności w różnych dziedzinach. W PREDOM zajmujemy się m.in. certyfikacją elektronarzędzi, mikrofalówek, produktów AGD, sprzętu gazowego, a także certyfikacją CCA i EMC.

Hałas jest szkodliwy dla zdrowia i samopoczucia, dlatego podejmujemy różne działania mające na celu jego eliminację. W ocenie poziomu hałasu istotne są testy przeprowadzane w specjalnych komorach akustycznych.

Komora akustyczna to specjalne pomieszczenie, które jest w pełni izolowane akustycznie. Wszystkie jego ściany i podłoga pokryte są materiałem, który absorbując dźwięki, minimalizuje ich odbicia. Dodatkowo komora blokuje dostęp dźwięków z zewnątrz. To przestrzeń wykorzystywana do badań poziomu hałasu oraz innych zagadnień z dziedziny akustyki.

Choć w profesjonalnych studio nagraniowych stosuje się podobne rozwiązania w celu poprawy jakości dźwięku, komora akustyczna nie jest zupełnie bezechowa – choć pochłania część fal dźwiękowych, nie wszystkie, ale eliminuje szkodliwe efekty akustyczne.

W komorach akustycznych przeprowadza się badania poziomu emitowanego hałasu, czyli mające na celu określenie, czy urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa dotyczące mocy akustycznej. Analizowane są różne typy urządzeń, od tych emitujących hałas po te, które służą do jego tłumienia.

Dzięki tym badaniom można stwierdzić, czy urządzenia są zgodne z europejskimi normami i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników. Istnieją różne kategorie norm w zależności od rodzaju urządzenia, co podkreśla znaczenie precyzyjnych testów akustycznych i skalibrowanej aparatury pomiarowej.

Hałas stanowi znaczące ryzyko dla zdrowia i środowiska, dlatego jego kontrolowanie jest istotne zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w miejscach pracy. Dokładne pomiary hałasu są kluczowym narzędziem oceny zgodności z europejskimi standardami.

Proces pomiaru hałasu wymaga wykorzystania precyzyjnych, skalibrowanych urządzeń, które przeszły właściwe wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących. Wyniki pomiarów są porównywane z obowiązującymi normami, a w przypadku nieprawidłowych wyników, wprowadza się środki mające na celu ograniczenie emisji hałasu.

Badania poziomu emitowanego hałasu są również obowiązkowe w miejscach pracy, gdzie ocenia się narażenie pracowników na hałas. Pomiar ten jest przeprowadzany na wyznaczonych stanowiskach pracy z uwzględnieniem różnych źródeł hałasu. Wyniki badań są dokładne i uwzględniają różnorodne czynniki wpływające na emisję hałasu, co gwarantuje ich wiarygodność.

Pomiary hałasu służą poprawie warunków pracy oraz komfortowi mieszkańców, jeśli dotyczą przestrzeni publicznej. Takie badania obejmują również urządzenia, elektronarzędzia i maszyny. Przekroczenie norm hałasu może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Wiarygodne pomiary hałasu przeprowadzają tylko akredytowane laboratoria badawcze, takie jak te w Centrum Badań i Certyfikacji Predom. Zwykłe mierniki nie wystarczą, ważne jest również właściwe zrozumienie wyników pomiarów. Akredytowane laboratoria posiadają specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę, co zapewnia dokładność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami.

Wyniki pomiarów stanowią podstawę oceny zgodności produktów z wymaganymi standardami bezpieczeństwa. W przypadku niespełnienia norm, jednostka badawcza może wskazać obszary wymagające poprawek i skuteczne metody dostosowania do obowiązujących norm.

Urządzenia elektryczne są wszechobecne, zapewniają wygodę, ale też niosą potencjalne zagrożenia, jeśli sposób ich zaprojektowania i działanie nie są odpowiednio bezpieczne. W celu określenia, czy urządzenia te spełniają normy bezpieczeństwa, stosuje się stosowne certyfikaty.

Dlaczego prowadzi się badania sprzętu elektronicznego?

Wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym mogą ulec awarii. Najpoważniejszym zagrożeniem dla użytkowników jest ryzyko porażenia prądem, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. Dlatego istnieje konieczność przeprowadzania dokładnych testów na urządzeniach elektrycznych, a także regularnych inspekcji sieci elektrycznych i infrastruktury dostarczającej energię do użytkowników.

Kontrole są obowiązkowe w zakładach pracy, ale właściciele urządzeń domowych muszą również zadbać o ich bezpieczeństwo. Brak certyfikatu CE uniemożliwia wprowadzenie urządzenia na rynek – choć znak CE odnosi się do rynków unijnych, producenci muszą spełniać konkretne wymagania w zakresie projektowania i produkcji urządzeń elektrycznych także na innych rynkach.

Ocena zgodności, dokonywana w pracowni badań sprzętu elektronicznego (w tym AGD) przez Biuro Certyfikacji Predom, potwierdza, że dane urządzenie spełnia europejskie standardy i jest bezpieczne dla przyszłych użytkowników. Znak CE jest umieszczany na opakowaniu i obudowie urządzenia, a jego brak może skutkować wysokimi karami finansowymi i wycofaniem produktu z rynku.

Czy wiecie, że zgodnie z prawem, producenci muszą dostarczyć do takiego sprzętu instrukcję obsługi?

Gdzie przeprowadza się testy zgodności z normami elektrycznymi?

Producent przeprowadza wiele testów bezpieczeństwa i efektywności na etapie projektowania i badań prototypów oraz w trakcie masowej produkcji. Jednak sama deklaracja zgodności z normami w instrukcji urządzenia lub w reklamie nie jest wystarczający – niezależna jednostka badawcza musi potwierdzić jeszcze tę zgodność.

I tutaj przychodzimy z pomocą! Laboratorium Predom posiada akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji, co upoważnia je do przeprowadzania testów zgodności z normami elektrycznymi. Certyfikat nadany przez nieakredytowaną jednostkę nie ma prawnego znaczenia.

Osłona elektrostatyczna, znana jako klatka Faradaya, służy do ochrony przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Jej konstrukcja pozwala na równomierne rozprowadzenie ładunku elektrycznego po jej powierzchni, co nadaje jej wiele zastosowań.

Jak wygląda klatka Faradaya?

Pomimo swojej nazwy, nie musi to być dosłownie klatka, ale konstrukcja wykonana z metalowego przewodnika. Kluczową kwestią jest, aby potencjał elektryczny na powierzchni klatki był jednakowy w każdym miejscu, więc ważne jest, aby konstrukcja była szczelna. Natomiast siła ładunku elektrycznego w otoczeniu klatki nie ma wpływu na jej działanie – jeśli jest właściwie wykonana, pole elektryczne nie przedostanie się do wnętrza, co chroni zawartość konstrukcji.

Klatka Faradaya często służy jako zabezpieczenie dla przedmiotów takich jak smartfony, kluczyki samochodowe, karty kredytowe, dyski twarde, powerbanki. Stanowi też skuteczne rozwiązanie ochrony przed zakłóceniami sygnałów GPS i Bluetooth, co czyni ją rodzajem urządzenia quasi antypodsłuchowego. Ponadto jest używana w badaniach konstrukcyjnych, gdzie – tak jak w naszym laboratorium – stanowi część aparatury pomiarowej, umożliwiając wykrywanie różnych zakłóceń, co ułatwia projektowanie nowych urządzeń.

Czy korzystanie z klatki Faradaya jest bezpieczne?

Klatka Faradaya jest konstrukcją, która nie stanowi zagrożenia dla użytkowników, a wręcz przeciwnie, ma na celu zwiększenie poziomu ochrony. Jest wykorzystywana w medycynie, budowie pomieszczeń z rezonansem magnetycznym oraz w celach badawczych. Zabezpieczenia przed kradzieżą wykonane z materiałów metalowych są również bezpieczne w użytkowaniu i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. Warto jednak zauważyć, że klatka Faradaya może ograniczyć funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, ponieważ podczas zabezpieczenia w niej, urządzenia nie są dostępne, dopóki nie zostaną wyjęte.

Bez względu na to, czy sprzęt jest przeznaczony do użytku w domu, czy w zakładzie produkcyjnym, konieczne jest, aby nie tylko działał sprawnie i wydajnie, ale także był bezpieczny w użyciu. Chociaż producenci przeprowadzają część testów bezpieczeństwa, aby uzyskać certyfikat jakości i potwierdzenie bezpieczeństwa dla użytkowników, konieczne jest poddanie produktu niezależnym badaniom w laboratorium.

Jak przebiegają badania bezpieczeństwa użytkowania?

Zakres testów zależy oczywiście od rodzaju urządzenia. W laboratorium Predom przeprowadza się testy bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, wyrobów gazowych oraz elektronarzędzi. Świadectwa bezpieczeństwa elektrycznego daje klientom pewność, że otrzymują sprawny produkt, który spełnia określone standardy i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Kryteria oceny nie są wybierane dowolnie, ponieważ cały proces testów i certyfikacji musi być zgodny z obowiązującymi normami. Dla przykładu, dla produktów przeznaczonych na rynek europejski obowiązują unijne dyrektywy, które precyzyjnie określają, jakie parametry muszą spełniać urządzenia elektryczne i elektroniczne. Produkty, które nie są zgodne z normami, nie mogą być wprowadzane na rynek, ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

Czy certyfikat jest zawsze wymagany?

W przypadku bezpieczeństwa użytkowania certyfikaty są obowiązkowe. Kontrola jakości dotyczy nie tylko elektroniki, ale także na przykład zabawek, które muszą spełniać dodatkowe normy dotyczące stosowanych materiałów i wielkości poszczególnych elementów.

Istnieją również urządzenia, których bezpieczeństwo zależy od prawidłowego użytkowania, na przykład sprzęt kuchenny. Takie urządzenia mogą być zgodne z normami, ale wymagają odpowiedniego użytkowania, a instrukcje wskazują na ograniczenia wiekowe. To samo dotyczy profesjonalnych narzędzi i maszyn, które są bezpieczne tylko dla osób z odpowiednim przeszkoleniem lub uprawnieniami zawodowymi.

Badania mogą także mieć na celu określenie, czy dany sprzęt może być udoskonalony poprzez modyfikacje w kształcie obudowy lub zmiany w montażu przewodów elektrycznych.

Nick Holonyak Junior, amerykański inżynier zatrudniony w General Electric Company, jako pierwszy stworzył i upowszechnił technologię diod emitujących światło widzialne (LED) w roku 1962. To za jego sprawą w latach 60. XX wieku rozpoczęto produkcję diod LED.

Jednak znacznie wcześniej, już w latach 20. XX wieku, radziecki technik radiowy Oleg Łosiew podczas swoich badań nad półprzewodnikami odkrył, że diody ostrzowe, których złącza zostały wykonane z węglika krzemu, potrafią emitować światło. Ten przełomowy wynalazek szczegółowo zanalizował i opisał w 16 artykułach naukowych między 1927 a 1930 rokiem, wyjaśniając dokładnie zasadę działania diod elektroluminescencyjnych. Dlatego też uważa się go za pierwszego odkrywcę efektu elektroluminescencji.

Lampy LED, czyli diody emitujące światło, są ogólnie uważane za bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Oto kilka powodów, dla których lampy LED uważane są za bezpieczne:

 1. Brak promieniowania UV: W przeciwieństwie do niektórych innych źródeł światła, lampy LED nie emitują promieniowania ultrafioletowego (UV), które jest znane ze swojego potencjału szkodliwego dla skóry i oczu.
 2. Niskie emisje ciepła: Lampy LED generują niewielką ilość ciepła w porównaniu do tradycyjnych żarówek, co zmniejsza ryzyko poparzeń i podobnych obrażeń.
 3. Brak rtęci: W przeciwności do niektórych tradycyjnych świetlówek kompaktowych, lampy LED nie zawierają rtęci, która jest substancją toksyczną i szkodliwą dla środowiska.
 4. Niskie zużycie energii: Lampy LED zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co zmniejsza wpływ na środowisko i zmniejsza koszty związane z energią elektryczną.
 5. Długa żywotność: Lampy LED mają długą żywotność, co oznacza, że rzadziej trzeba je wymieniać, co wpływa na ograniczenie ilości odpadów.

Oczywiście, jak w przypadku każdej technologii, ważne jest, aby korzystać z produktów LED, które spełniają odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa. Wadliwe lub tanie lampy LED mogą nie być tak bezpieczne jak produkty od renomowanych producentów. Certyfikacją oświetlenia zajmuje się PREDOM.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją różne rodzaje lamp LED, w tym te o różnych temperaturach barwowych. Niektóre badania sugerują, że światło o bardzo chłodnym odcieniu (bardzo biały, zbliżony do niebieskiego) emitowane przez niektóre lampy LED może wpływać na jakość snu, ponieważ może zakłócać rytm dobowy. W takim przypadku wybór lamp o cieplejszym odcieniu może być bardziej korzystny.

W skrócie, lampy LED są ogólnie uważane za bezpieczne i energooszczędne źródło światła. Jednak warto wybierać produkty od sprawdzonych producentów i dostosować rodzaj oświetlenia do swoich potrzeb, aby zagwarantować, że spełniają one oczekiwane standardy jakości i komfortu.

PS Czy wiecie, że lampy LED wymagają określonych certyfikatów jakości? Najważniejsze z nich to ENEC, ENEC+ i ZHAGA D4i. Predom posiada akredytację do przyznawania tych trzech certyfikatów.

Czy wiecie, że w Polsce mamy około 3,4 miliona lamp oświetleniowych? Ich używanie pochłania 3 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie. Wymiana tradycyjnych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED pozwala zaoszczędzić ponad 1 miliard złotych rocznie! Lampy LED wymagają odpowiednich certyfikatów jakościowych, a Predom zajmuje się tym kompleksowo.

Czy wiecie, że wymiana oświetlenia drogowego na lampy LED pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zmniejszenie zużycia energii o 1,58 TWh?

Predom staje się nie tylko liderem w certyfikacji lamp, ale także strategicznym partnerem dla producentów, którzy biorą udział w rewolucji modernizacji oświetlenia w Polsce. Posiadając akredytację do przyznawania certyfikatów ENEC, ENEC+ i ZHAGA D4i, Predom przyczynia się do zrównoważonego rozwoju branży oświetleniowej.

Czy wiecie, że…?

W Predom przeprowadzamy kompleksowe badania i certyfikacje opraw oświetleniowych LED. W naszym laboratorium zespół wykwalifikowanych specjalistów testuje oprawy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów funkcjonalnych, fotometrycznych, kolorometrycznych oraz trwałości.

Energooszczędne oświetlenie LED coraz częściej zastępuje kosztowne oświetlenie tradycyjne, zwłaszcza w przestrzeni użyteczności publicznej. Uruchomiony właśnie program „Rozświetlamy Polskę” ma na celu zastąpienie kosztownego i przestarzałego oświetlenia dróg na terenie całego kraju technologią LED, zapewniającą dłuższą żywotność i niższe zużycie energii.

Nowoczesne oprawy LED montowane na drogach są nie tylko energooszczędne, ale i zapewniają możliwość wykorzystania inteligentnego sterowania i dostosowania natężenia światła, co pozwala na lepszą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zgodnie z warunkami programu „Rozświetlamy Polskę” instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty ENEC, ENEC+, ZHAGA-D4i.

Predom jest jedyną firmą w Polsce posiadającą akredytacje na przyznawanie wszystkich trzech certyfikatów.

ENEC to ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego, wyrobów AGD i innych.

ENEC+ jest rozwinięciem certyfikacji ENEC w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych, a w celu jego uzyskania, należy dodatkowo dokonać pomiarów wydajności i zużycia energii.

Jako Predom jesteśmy członkiem Porozumienia ENEC – Agreement on the use of a commonly agreed mark of conformity for electrical products and components complying with European Standards i jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania badań i wydawania licencji na znak ENEC i ENEC+.

ZHAGA – D4i – Zhaga jest globalną organizacją branży oświetleniowej, która standaryzuje komponenty oświetlenia LED (m.in. moduły LED i zasilacze LED). Zhaga połączyło niedawno siły z organizacją DiiA, aby opracować jeden uniwersalny program certyfikacji Zhaga-D4i. Program ten obejmuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energię elektryczną w jednej oprawie oświetleniowej. Predom jako członek konsorcjum Zhaga posiada uprawnienia do wydawania certyfikacji Zhaga-D4i.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych ma na celu potwierdzenie własności metrologicznych danego urządzenia przez porównanie jego wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi przy użyciu wzorca kalibracyjnego. Ten proces jest niezbędny do zapewnienia dokładności pomiarów. Laboratoria metrologiczne, takie jak Laboratorium Metrologiczne Predom, przeprowadzają wzorcowanie, dbając o spełnienie określonych standardów i procedur.

Podczas wzorcowania w Laboratorium Metrologicznym Predom, sprawdza się, czy wyniki pomiarów urządzenia są zgodne z wynikami pomiarów wzorca kalibracyjnego. W procesie tym określane są punkty wzorcowania, aby upewnić się, że urządzenie działa z odpowiednią dokładnością i nie jest zakłócane przez czynniki zewnętrzne. Po pozytywnym zakończeniu badań metrologicznych urządzenie otrzymuje świadectwo wzorcowania, które potwierdza jego zgodność z wymaganymi standardami metrologicznymi.

Czy istnieje podstawa prawna w kontekście wzorcowania urządzeń pomiarowych? Tak, (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2).

Wzorcowanie jest obowiązkowe, ponieważ urządzenia pomiarowe z czasem mogą ulegać rozkalibrowaniu, co oznacza, że przestają dawać dokładne wyniki pomiarów. To z kolei może prowadzić do nieprawidłowych wyników w procesach pomiarowych, co jest nieakceptowalne w wielu dziedzinach, takich jak medycyna czy przemysł. Dlatego regularne wzorcowanie jest kluczowe dla utrzymania dokładności i niezawodności urządzeń pomiarowych.

Co do częstotliwości wzorcowania, nie ma jednoznacznej reguły, ponieważ zależy to od rodzaju urządzenia i zastosowania. Wskazówki dotyczące częstotliwości wzorcowania można znaleźć w instrukcjach producenta lub odpowiednich przepisach branżowych. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia pomiarowe są zazwyczaj wzorcowane co 12-24 miesiące, ale w przypadku sprzętu używanego w trudnych warunkach lub w branżach, gdzie dokładność jest kluczowa, wzorcowanie może być częstsze.

PS W PREDOM zapewniamy wzorcowanie z akredytacją.

Podczas zakupów w sklepach często można zauważyć znak CE na różnych produktach. Ten znak wskazuje, że dany towar jest legalny i zgodny z normami Unii Europejskiej, co pozwala na jego swobodny obrót na terenie UE. Niemniej jednak, nie wszystkie produkty muszą posiadać certyfikat CE.

Certyfikat CE jest potwierdzeniem zgodności danego produktu z unijnymi standardami i dyrektywami dotyczącymi produkcji i jakości. Oznakowanie CE jest widoczne na opakowaniu lub samym produkcie i jest obowiązkowe zarówno dla produktów wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i dla towarów importowanych spoza obszaru UE, które są wprowadzane do obrotu na rynkach krajów członkowskich.

Jednak nie wszystkie produkty muszą posiadać certyfikat CE. Niektóre wyroby są zwolnione z tej obowiązkowej certyfikacji. Przykłady to meble, ubrania, wyroby włókiennicze oraz niektóry sprzęt sportowy i kosmetyki. Produkty takie nie muszą posiadać oznakowania CE.

Produkty, które muszą posiadać certyfikat CE, obejmują urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak AGD, sprzęt RTV, smartfony, zabawki elektroniczne, komputery, elektronarzędzia. Ponadto obowiązkowa certyfikacja dotyczy sprzętu ochrony indywidualnej, maszyn, zabawek, urządzeń gazowych i ciśnieniowych.

Warto zaznaczyć, że certyfikacją CE nie zajmuje się żaden państwowy organ. To komercyjne placówki, takie jak Laboratorium Metrologiczne Predom, które posiadają akredytację i odpowiednie wyposażenie do przeprowadzania tych testów. Po uzyskaniu certyfikatu CE, w niektórych przypadkach zawierana jest umowa o nadzorze, która pozwala na monitorowanie produktu w przyszłości. Certyfikat CE może być cofnięty, jeśli producent dokona zmian w produkcie, które wpływają na jego jakość lub zgodność z wymaganiami.

I jeszcze last bot not least – jaki jest tego koszt? Badania poświęcone nadaniu CE mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Producent nie jest odpowiedzialny za wydawanie certyfikatów na własną rękę. Wpierw jego wyroby przechodzą przez rygorystyczne testy w niezależnych laboratoriach w celu potwierdzenia zgodności z odpowiednimi normami. Zakres tych badań zależy od uzgodnień, ale często obejmuje wypełnienie kwestionariusza producenta, dostarczenie niezbędnych dokumentów, takich jak certyfikaty, raporty z inspekcji fabryki, dokumentacja dotycząca wyrobu, rysunki, spis komponentów, schematy elektryczne, instrukcje oraz wzór wyrobu.

Wszystkie te dokumenty są poddawane ocenie, a wniosek jest albo akceptowany, albo odrzucany. W przypadku negatywnej oceny konieczne są dodatkowe badania laboratoryjne. Jeśli wniosek jest zaakceptowany, następuje ocena dokumentacji, która prowadzi do decyzji o wydaniu certyfikatu.

Jednak certyfikacja to nie ostatni etap. Producent podlega nadzorowi ze strony jednostki certyfikującej, co gwarantuje, że produkt wchodzący na rynek jest zgodny z tym, co zostało zbadane podczas procesu certyfikacji. Szczegóły tego nadzoru określa umowa między stronami.

Regularne narażenie na pole elektromagnetyczne może być szkodliwe dla zdrowia, dlatego osoby pracujące w takich warunkach muszą poddawać się regularnym badaniom lekarskim. Dodatkowo przeprowadza się pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w miejscu pracy, co pozwala ocenić poziom zagrożenia i dostosować odpowiednie procedury BHP.

Kluczowym powodem przeprowadzania badań pola elektromagnetycznego jest fakt, że urządzenia wykorzystujące energię elektryczną generują pole elektromagnetyczne o określonej mocy. Nie zawsze takie pole jest szkodliwe dla zdrowia, a ryzyko szkodliwego wpływu na zdrowie jest zazwyczaj niskie, szczególnie w przypadku urządzeń, z którymi codziennie mamy do czynienia. Niemniej jednak istnieją źródła pola elektromagnetycznego, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, dlatego konieczne jest przeprowadzenie pomiarów w celu oceny ryzyka. Na podstawie wyników pomiarów określa się rodzaj strefy ochronnej.

W strefie bezpiecznej ludzie mogą przebywać bez ograniczeń czasowych, w strefie pośredniej wolno przebywać przez określony czas, często nie dłużej niż osiem godzin, a w strefie zagrożenia obowiązują jeszcze surowsze ograniczenia, zależne od wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego na danym stanowisku pracy. Do strefy niebezpiecznej dopuszczani są jedynie pracownicy wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które chronią przed skutkami działania pola elektromagnetycznego.

Badania pola elektromagnetycznego są istotne w różnych branżach. Przykłady to badania nadajników radiowych, telewizyjnych i urządzeń telefonii komórkowej. W przemyśle mogą być to stacje transformatorowe, linie napowietrzne, urządzenia elektroenergetyczne i wzbudniki indukcyjne. W medycynie pracownicy obsługujący rezonans magnetyczny, urządzenia do diatermii i magnetoterapii są narażeni na działanie pola elektromagnetycznego.

Zaleca się, aby okresowe badania pola elektromagnetycznego były przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata lub nawet częściej, szczególnie jeśli w danym miejscu pracy istnieje strefa zagrożenia lub strefa niebezpieczna. Laboratorium Metrologiczne Predom może przeprowadzić dokładne i profesjonalne badania, które pomogą stworzyć bezpieczne warunki pracy i ochronić zdrowie pracowników.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zdolność urządzenia elektronicznego do bezawaryjnej pracy w określonych warunkach. Certyfikat EMC potwierdza, czy sprzęt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi EMC. Jest to sprawdzane na podstawie unijnej dyrektywy EMC.

Dyrektywa unijna stanowi podstawę przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej. Obejmuje ona wszystkie urządzenia, które zawierają elementy elektroniczne. Dzięki tym badaniom klient ma pewność, że produkt jest bezpieczny, odporny na zakłócenia elektromagnetyczne i nie wpływa negatywnie na działanie innych urządzeń w jego otoczeniu. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego certyfikatu EMC produkt może być legalnie wprowadzany na rynek Unii Europejskiej.

Badania EMC, które są przeprowadzane przez pracownię Predom, koncentrują się na zgodności z dyrektywami 2014/30/UE (EMC) i 2014/53/UE (RED) w zakresie emisji zakłóceń elektromagnetycznych, odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz zagadnień związanych z widmem radiowym. Testy są wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu, co zapewnia wiarygodność wyników. Pracownia oferuje również badania konstrukcyjne na etapie projektowania urządzeń oraz sprawdzanie działania prototypów przygotowanych przez producenta.

Badania EMC są obowiązkowe dla wszystkich producentów, którzy chcą wypuścić swoje produkty na rynek europejski. Dotyczy to wszystkich urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej lub baterii, takich jak sprzęt kuchenny, elektronarzędzia, maszyny ogrodowe, zabawki elektroniczne, ładowarki, sterowniki, aparatura medyczna, urządzenia oświetleniowe i urządzenia pomiarowe. Brak zgodności elektromagnetycznej oznacza, że produkt jest wadliwy, może się często psuć, nie spełnia swoich podstawowych funkcji i może powodować uszkodzenia innych urządzeń. Dla producenta wiąże się to z poważnymi konsekwencjami, takimi jak wycofanie produktu z rynku i kary finansowe. Dlatego ważne jest, aby zadbać o to, aby badania EMC przebiegły pomyślnie.

Efektywność energetyczna – jaka jest jej definicja? To miara, która ocenia, czy dane urządzenie wykorzystuje energię w sposób efektywny. Badanie tej efektywności pozwala określić, czy urządzenie spełnia obecne standardy dotyczące zużycia energii i czy nie generuje nadmiernych strat energetycznych ani negatywnego wpływu na środowisko.

Ocenę efektywności energetycznej przeprowadza się w kilku obszarach, aby kompleksowo ocenić daną jednostkę. Przykłady? W trakcie testów oceniana jest sprawność techniczna urządzenia, jego niezawodność i czy działa zgodnie z określonym przeznaczeniem, bez powodowania awarii. Badanie obejmuje również poprawność użytkowania urządzenia, jak regulacje i konserwację. Proces zakończony jest ustaleniem współczynnika efektywności energetycznej urządzenia.

Jeśli wyniki badania nie spełniają określonych standardów, osoba odpowiedzialna za testy może zasugerować poprawki w urządzeniu, co poprawi jego efektywność i zmniejszy koszty eksploatacyjne. Celem tych badań jest również zmniejszenie zużycia energii. Potwierdzeniem tych badań jest protokół, który należy przechowywać przez cały okres użytkowania urządzenia.

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie takich badań specjalistycznej pracowni, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Laboratorium Predom przeprowadza badania zgodnie z unijnymi normami i jest upoważnione do wystawiania certyfikatów. Oprócz obowiązkowych badań zgodności z Dyrektywą 92/42/EWG, w laboratorium można również zlecić dobrowolną certyfikację zgodności z Dyrektywą LVD – 2014/35/UE, a także przeprowadzić badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, hałasu oraz oddziaływania na ludzi pola elektromagnetyczne wyrobów i komponentów elektrycznych.

Badania efektywności energetycznej przynoszą wiele korzyści. Oprócz certyfikacji, badania te przyczyniają się do rzeczywistej redukcji kosztów. Na podstawie wskaźników efektywności można określić, ile energii można zaoszczędzić, a także zidentyfikować źródła największych strat cieplnych. Badanie pomaga ustalić, czy niska efektywność wynika z samego urządzenia, czy też może być spowodowana przez nieszczelne przewody lub przestarzałą instalację elektryczną.

Ciekawostki

Jak zbudowana jest komora bezodbiciowa?

Komora bezodbiciowa to wyjątkowe wnętrze, całkowicie odizolowane od wpływu pól elektromagnetycznych z otoczenia. W jaki sposób można osiągnąć taki stan i dlaczego to ma znaczenie? Więcej na Komora bezodbiciowa – jak jest zbudowana?

Jaką drogę odbywa piekarnik, zanim trafi do Twojego domu?

Proces tworzenia piekarnika zaczyna się od starannego projektu, uwzględniającego nowoczesne funkcje i wygodę obsługi. Jednak do wprowadzenia go na rynek niezbędne są liczne testy i certyfikacje, w tym ocena efektywności energetycznej i bezpieczeństwo użytkowania. Wszystko po to, aby piekarnik spełniał unijne normy i otrzymał oznaczenie CE. Więcej na Jaką drogę odbywa piekarnik zanim trafi do Twojego domu?

Porozmawiajmy o metrologii!

Dziś wróble ćwierkają o metrologii! Przemysław Wróblewski z Predom opowie o swojej metrologicznej pasji. A także o tym, czym zajmuje się w swoich laboratoriach, aby każda firma produkująca sprzęt elektryczny mogła zaoferować najlepszy możliwy produkt pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Jeśli produkujcie np. sprzęt AGD, który chcecie zbadać, zapraszamy do zapoznania się z ofertą PREDOMu, a także do lektury rozmowy! www.linkedin.com/pulse/o-metrologii

Laboratoria badawcze – sprzęt, który badamy:

 • pralniczy, zmywający, chłodzący, czyszczący
 • do gotowania i pieczenia (do zastosowania domowego i gastronomicznego) zasilanego energią elektryczną i paliwem gazowym
 • do ogrzewania wody i pomieszczeń
 • wanny z hydromasażem i kabiny prysznicowe
 • kuchnie mikrofalowe
 • drobny sprzęt AGD
 • elektronarzędzia
 • oprawy oświetleniowe oraz oprawy do oświetlenia awaryjnego
 • podzespoły, m.in. urządzenia do zasilania opraw oświetleniowych, moduły LED
 • urządzenia techniki biurowej i informatycznej, m.in. sprzęt w technice cyfrowej
 • wyroby medyczne
 • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • sprzęt laboratoryjny i pomiarowy
 • regulatory
 • gniazda, łączniki
 • W kontekście sprzętu gazowego badamy:

– sprzęt domowy: kuchnie gazowe, kuchnie gazowo-elektryczne, piekarniki gazowe, płyty gazowe, płyty gazowo-elektryczne.

– sprzęt do gastronomii: grille gazowe, kuchnie gazowe, rożna gazowe, taborety gazowe, frytkownice, patelnie gazowe, podgrzewacze, kuchnie gazowe przenośne.

 • W kontekście sprzętu medycznego:

– urządzenia domowe, stosowane w ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki. Sprzęt do pielęgnacji i terapii, min. magnetoterapii, terapii światłem, presoterapii, krioterapii. Urządzenia wykorzystujące ultradźwięki i laser.

– urządzenia szpitalne: chirurgiczne, w tym elektryczne i laserowe, sterowniki i panele do dozowania gazów, a także wyposażenie gabinetów stomatologicznych.

Pracownia badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC i parametrów radiowych RED – zakres kompetencji:

 • Emisja zaburzeń elektromagnetycznych;
 • Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne;
 • Zagadnienia widma radiowego (EMR);
 • Prowadzimy badania konstruktorskie na etapie projektowania i badania wstępne prototypów
 • Oferujemy bezpośredni dostęp do aparatury pomiarowej wraz z fachową obsługą, co umożliwia;
 • Wykrycie źródeł zakłóceń już na etapie projektowania;
 • Pracownia dysponuje specjalistycznymi stanowiskami do badań m.in. komorą bezodbiciową SAC z odległością pomiarową 10m.

Laboratorium metrologiczne – oferta:

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji nr AP 153 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • analogowe i cyfrowe mierniki napięcia stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki prądu stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki rezystancji (DC),
 • multimetry.

Wykonujemy także:

– certyfikację urządzeń pomiarowych
– kalibrację urządzeń elektrycznych
– badania metrologiczne

Poza zakresem akredytacji oferujemy wzorcowania urządzeń w następujących dziedzinach:

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • mierniki mocy czynnej, biernej i pozornej,
 • mierniki rezystancji izolacji,
 • mierniki parametrów sieci energetycznych,
 • mierniki rezystancji obwodu ochronnego,
 • mierniki prądu upływowego,
 • kilowoltomierze i próbniki wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Temperatura:

 • termometry elektroniczne współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi, półprzewodnikowymi i termoelementami.

Laboratorium Metrologiczne posiada wysokiej klasy wyposażenie do wzorcowania urządzeń. Stosowane wzorce mają zapewnione odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych poprzez ich wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar lub w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Posiadamy następujące akredytacje dla jednostki certyfikującej wyroby:

AKREDYTACJE KRAJOWE:

Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji PCA uzyskane w wyniku weryfikacji bezstronności organizacji, kompetencji personelu, procedur, wyposażenia badawczego,

Biuro posiada certyfikat akredytacji PCA AC 044 posiada od 1997 r.

AKREDYTACJE MIĘDZYNARODOWE:

IECEE IEC System of Conformity Assessment for Electrotechnical Equipment and Components;

Akredytacje europejskie;

Badania i certyfikacja są wykonywane według 114 norm IEC w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i cech funkcjonalnych;

ETICS – European TestingInspection and Certification System;

Badania i certyfikacja są wykonywane na zastrzeżony znak bezpieczeństwa ENEC i znak ENEC+, powszechny dla wyrobów oświetleniowych, a także przeprowadzamy certyfikację CCA i CCA-EMC;

Wykonujemy certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i urządzeń zgodnie z programami CE, ENEC, ENEC+, B, IECEE CB Scheme, CCA, CCA-EMC, ZHAGA;

Certyfikacje na zgodność z programami Łukasiewicz – IMiF Oddział PREDOM w oparciu o polskie normy PN w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej, efektywności energetycznej;

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki / Oddział PREDOM – Centrum Badań i Certyfikacji i jest jednostką autoryzowaną przez Ministra Rozwoju i Ministra Cyfryzacji i notyfikowaną (od 2004r.] w Unii Europejskiej Nr 1451 w zakresie następujących Dyrektyw Nowego Podejścia (certyfikacji dla oznakowania CE):

Dyrektywa 2014/30/EU dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

Dyrektywa 2014/53/EU dotycząca urządzeń radiowych,

Rozporządzenie (EU) 2016/426 dotyczące urządzeń spalających paliwa gazowe,

Dyrektywa 2006/42/EC dotycząca maszyn,

Dyrektywa 2000/14/EC dotycząca hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,

Dyrektywa 92/42/EEC dotycząca efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych.

Zainteresowani naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu!