Projekty Badawcze

Centrum Grafenu
Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii

Projekt zakłada realizację przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinach dotyczących m.in. technologii nowych materiałów i przyrządów, w tym na bazie grafenu oraz struktur dwuwymiarowych. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe stanie się opracowanie rozwiązań o nowych możliwościach funkcjonalnych, a także integracja grafenu i materiałów dwuwymiarowych z już istniejącymi platformami technologicznymi. Przewiduje się, że modernizacja zaplecza badawczego umożliwi także rozwój energooszczędnych i przyjaznych środowisku produktów na bazie węglika krzemu w zgodzie z założeniami Nowego Zielonego Ładu. Więcej>>


NewILUMIS
New Versatile Platform for Illumination and Sensing

Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiego materiału funkcjonalnego na bazie warstwowej ceramiki, z naniesioną strukturą powierzchniowego rezonansu plazmowego i mezoporowatą powłoką wierzchnią jako innowacyjnego komponentu fotonicznego do oświetlenia. Docelowo znajdzie on zastosowanie w ochronie środowiska, diagnostyce medycznej, biodetekcji oraz wykrywaniu związków chemicznych. Więcej>>


OxyGaN
Efficiency Enhancement in GaN-based Blue to Blue-violet LDs by Engineered Nitride-oxide Ohmic Contacts

Celem projektu jest zwiększenie wydajności diod laserowych GaN w zakresie emisji światła od niebieskiego do niebiesko-fioletowego. Opracowane w ramach projektu kroki technologiczne zostaną ostatecznie zintegrowane w demonstratorze diody laserowej, a technologia będzie przygotowana do wdrożenia na linii produkcyjnej jednego z partnerów. Umożliwi to opracowanie diod, które w sposób zrównoważony wykorzystują zasoby naturalne i charakteryzują się zwiększoną energooszczędnością dla zastosowań w motoryzacji, wyświetlaczach, przemyśle spawalniczym i innych obszarach. Więcej>>


PhotonHub Europe
One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

Projekt zakłada stworzenie Centrum Innowacji Fotoniki, które połączy 53 partnerów z całej Europy z aż 18 regionów, wraz z ich technologią, wiedzą i doświadczeniem. Celem projektu jest zaangażowanie firm z sektora MŚP, aby przyspieszyć wdrażanie zdobyczy fotoniki w gospodarce. PhotonHub Europe Association docelowo ma stać się stałym podmiotem, który będzie wspierał konkurencyjność europejskiego kontynentu. Więcej>>


Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Celem pro­jektu jest roz­bu­dowa poten­cjału badaw­czego Cen­trum Nano­elek­tro­niki, Mikro­sys­te­mów i Foto­niki ITE. Posta­wiony cel zosta­nie zre­ali­zo­wany poprzez zakup zestawu urzą­dzeń dla linii doświad­czal­nej tech­no­lo­gii mikro­sys­te­mów MEMS, Sen­so­rów, zestawu urzą­dzeń dla linii doświad­czal­nej mikro­mon­tażu mikro­sys­te­mów, Sen­so­rów i Detek­to­rów  oraz zestawu urzą­dzeń do Labo­ra­to­rium Lito­gra­fii Sub­mi­kro­me­tro­wej; pro­jekt obej­mie rów­nież nie­zbędną adap­ta­cję insta­la­cji tech­no­lo­gicz­nych. Wszyst­kie pro­po­no­wane do zakupu urzą­dze­nia sta­no­wią wypo­sa­ża­nie nie­zbędne dla reali­za­cji prac w zakre­sie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia sen­so­rów, detek­to­rów i mikro­sys­te­mów oraz przy­rzą­dów pół­prze­wod­ni­ko­wych opar­tych o pół­prze­wod­niki szeroko-przerwowe dla zasto­so­wań w ener­ge­tyce oraz mikro­fa­lo­wych. Więcej>>


SEEKER – Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR” 

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwpancernych (głowica obrazująca). Końcowym efektem będą prototypy głowic, integracja ich z platformą badawczą (rakietą) oraz weryfikacja poprawności działania seekerów w warunkach poligonowych. Więcej>>


Wartość projektu: 46 440 271 PLN
Okres realizacji: 1.06.2021 – 51.05.2025
Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:
PCO S.A. – Lider Konsorcjum | MESKO S.A. | Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki | Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM MESKO Sp. z o.o. |Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego |Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Plakat projektu

EnerGaN
Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny dla pionowej elektroniki GaN-on-GaN: od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia elementów pionowo zintegrowanego łańcucha technologii pozwalającego na podjęcie w Polsce produkcji energooszczędnych Inteligentnych Banków Energii (IBE) opartych o systemy kontroli przepływu energii z konwerterami mocy o dużej sprawności energetycznej, wysokim wskaźniku gęstości energii oraz małych gabarytach, wyposażone w sztuczną inteligencję pozwalającą na podejmowanie decyzji o naładowaniu/rozładowaniu w sposób autonomiczny.

Do budowy IBE zostanie opracowana i wdrożona technologia tranzystorów wertykalnych oparta na azotku galu (1.2 kV). Ze względu na swoje znakomite charakterystyki fizyczne, GaN jest optymalnym półprzewodnikiem do budowy tranzystorów dużej mocy i wysokich częstotliwości niezbędnych w układach dystrybucji i przesyłania energii. Układy bazujące na wertykalnych tranzystorach GaN, w stosunku do rozwiązań opartych o krzem, będą energooszczędne, niezawodne i zminiaturyzowane.

Okres realizacji projektu: 2021-2023
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TechMatStrateg
(nr. umowy TECHMATSTRATEG-III/0003/2019).
Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:
Instytut Wysokich Ciśnień PAN – Lider | Łukasiewicz  – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki | DACPOL Ltd. | Inwebit Ltd.