Finansowanie:

Azotek galu (GaN) i jego związki ((BAlInGa)N) należą do najczęściej badanych i stosowanych półprzewodników w optoelektronice. Obecne i potencjalne zastosowania azotkowych diod elektroluminescencyjnych (ang. lightemitting diodes, LEDs) to nie tylko oświetlenie półprzewodnikowe, ale również zastosowania w fotonice (emisja, transmisja i wykrywanie światła), jak i w medycynie (sterylizacja, oczyszczanie wody i powietrza).

Zgodnie z założeniami teoretycznymi, trójskładnikowe związki na bazie azotku galu mogłyby emitować fale w całym zakresie światła widzialnego, co przy wysokiej wydajności czyniłoby ten materiał niezastąpionym. Jednakże obecny stan wiedzy i technologii umożliwia jedynie otrzymywanie diod emitujących w zakresie niebieskim (BLUE) i zielonym (GREEN). Jak dotąd, niewiele jest informacji o uzyskaniu w strukturach GaN wydajnej emisji dłuższych fal, odpowiadających kluczowej barwie czerwonej (RED), co generuje niszę naukową i komercyjną. Niniejszy projekt ma na celu wypełnić obie te luki.

Realizacja

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa prezesa Centrum Łukasiewicz.
Wartość dofinansowania: 1 239 000,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 1 770 000,00 PLN
Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2021
Data zakończenia projektu: 30.06.2024
Lider projektu:

Dr inż. Kinga Kościewicz

Kontakt

Dr inż. Kinga Kościewicz
Kierownik projektu
e-mail: kinga.kosciewicz@imif.lukasiewicz.gov.pl