Ochrona danych osobowych

W Łukasiewicz-IMiF dane oso­bowe prze­twa­rzane są w opar­ciu o prze­pisy Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) oraz prze­pisy kra­jowe.
W spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych należy kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl.

Infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych w Ł-IMiF.

Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.

Ustawa o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.

Klau­zula infor­ma­cyjna dla osoby ubie­ga­ją­cej się o zatrud­nie­nie w Ł-IMiF oraz zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.