W dniu 27 stycznia 2023 r. zakończyła się kolejna edycja zajęć z przedmiotu Materiały dla Elektroniki (prowadzący prof. Krzysztof Zdunek). W skład przedmiotu weszły wykłady (45 godz.) oraz laboratorium (45 godz.).

Cechą szczególną formy realizacji przedmiotu jest to, że zajęcia laboratoryjne od początku wprowadzenia przedmiotu do planu studiów, tzn. od 2000 r., odbywają się w naszym Instytucie.

Jego wybór, jako miejsca realizacji zajęć laboratoryjnych, wynika z celowo przyjętego od początku założenia programowego, zgodnie z którym studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej mają możliwość poznawania problematyki materiałów dla elektroniki, technologii tych materiałów oraz technologii przyrządów elektronicznych konstruowanych na ich bazie w miejscu:

  • gdzie prowadzone są oryginalne badania w tym zakresie,
  • a także, gdzie znajduje się zaawansowana specjalistyczna aparatura technologiczna i diagnostyczna,
  • ale przede wszystkim dlatego też, że studenci mają możliwość pozyskiwania wiedzy bezpośrednio od badaczy, którzy sami zajmują się jako twórcy poszczególnymi wątkami problematyki.

Nie bez znaczenia jest także to, że jesteśmy instytutem nie tylko badawczym, ale i produkcyjnym, co nadaje zajęciom studenckim dodatkowy atrybut swego rodzaju praktyk!

Ww. argumenty wydają się o tyle istotne, że w zajęciach uczestniczą studenci ostatniego roku studiów, stający przed wyborem drogi zawodowej po skończeniu studiów. Warto tu dodać, że studentom WIM PW jest zawsze oferowana możliwość podjęcia pracy w Instytucie.

Należy zaznaczyć, że pod względem merytorycznym zajęcia dla studentów WIM PW są przygotowane przez pracowników Instytutu na najwyższym poziomie z widocznym dążeniem do przekazania możliwie maksymalnego zasobu wiedzy.

Olbrzymim zaangażowaniem w sprawną organizację zajęć i ich skuteczny przebieg wykazuje się dr Wawrzyniec Kaszub. W bieżącym roku akademickim 2022-2033 do struktury zajęć laboratoryjnych dodana została z inicjatywy  dr inż. Kingi Kościewicz, absolwentki i doktorantki WIM PW, dodatkowa forma realizacji zajęć laboratoryjnych nazwana Warsztaty Epitaksji.

Założeniem tej inicjatywy było stworzenie studentom WIM PW warunków do samodzielnej realizacji zadań badawczych, polegających na identyfikacji i charakteryzacji wskazanych próbek materiałowych (w tym roku były to warstwy: grafen, BN, SiC, Al2O3) w oparciu o wykorzystanie przez nich zaawansowanych, a niekiedy specyficznych metod charakteryzacji materiałów elektronicznych, z użyciem aparatury będącej w dyspozycji Łukasiewicz –  IMiF.

Wyniki badań studenci przedstawili w formie prezentacji ustnych na specjalnym spotkaniu. Organizatorzy przedsięwzięcia uznali, że skuteczne zrealizowanie przez studentów postawionych im zadań badawczych oraz fakt, że rzeczywiście wykonywali je samodzielnie (w zespołach dwuosobowych), wykorzystując przy poszukiwaniu interpretacji uzyskanych wyników samodzielnie znalezioną literaturę, upoważnia do wystawienia studentom oficjalnych imiennych certyfikatów odbytego szkolenia z problematyki materiałów dla elektroniki w kontekście jednej z technologii, tj. epitaksji.

Z opinii studentów wynika (tekst poniżej), że ta zaproponowana w bieżącym roku akademickim forma kształcenia bardzo im odpowiada, z pewnością poszerza ich wiedzę materiałową i przyczynia się do zwiększenia ich samodzielności badawczej. Powyższa informacja może być dobrym przyczynkiem do toczącej się właśnie na wydziale dyskusji o modyfikacji programu studiów.

Poniżej – zdjęcie formularz certyfikatu oraz okolicznościowe fotografie.

Wypowiedź Pana Jakuba Łopatki, studenta WIM PW uczestniczącego w zajęciach:

„Dziękujemy bardzo za przygotowane przez Łukasiewicz – IMiF warsztaty z “Materiałów dla elektroniki”, które nie są powszechnie poruszane na wcześniejszych latach studiów. Prezentowana  na zajęciach tematyka poszerzyła naszą wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej.

Najbardziej doceniamy projekty końcowe, które pozwoliły nam poznać nowe metody badań materiałów do zastosowań w elektronice. Dzięki nim mogliśmy również sami wykonać badania na urządzeniach, do których nie mamy powszechnego dostępu na co dzień i podjąć się interpretacji wyników.

Dzięki temu zdobyliśmy praktyczną wiedzę, która obecnie jest najważniejsza oraz najbardziej pożądana zarówno przez nas, jak i przez naszych przyszłych pracodawców.

Dziękujemy!

Pozdrawiam w imieniu całej grupy – Jakub Łopatka”.

Podziel się ze znajomymi!